• 1
  • 2
  • 3

julianaLogoHeb

הנהלת הבית

ההנהלה והמנהלה מקיימים מדיניות דינמית, תוך שימת דגש על הרצון לאפשר אורח חיים פתוח, ככל שניתן.
תקשורת חיובית ונעימה בקרב דיירי הבית וכן בינם לבין הצוות, רמת טיפול גבוהה ואין ספור פעילויות הם ממאפייני בית יוליאנה.

משמאל לימין:

יטי פרנק - חברה,  יעקב (ייאפ) פולק - גזבר,  חייה טימנס – חברה,  דר. משה מוק – חבר,  דוד אייזנמן – יושב ראש,  שושנה נש - מנהלתגדעון דולב - מזכיר,  שרה הלוי לוין - חברה